Administrative Offices

  • Home -
  • Administrative Offices

Treasurer Office

Treasurer Office Staff

Profile Image

Mr. Muhammad Ishfaq Khan

Superintendent
Email : ishfaqmuhammad 58@yahoo.com
Profile Image

Mr. Fahim Shah

Assistant Treasurer
Email : fahimshah8ims@gmail.com
Profile Image

Mr. Kamran Ali

Senior Clerk
Email : kamran_toru@gmail.com